icon icon icon

Giá trị cốt lõi: Giá trị cốt lõi là nên tảng để tạo ra nét văn hóa và luôn đồng hành cùng sứ mạng và tầm nhìn của doanh nghiệp. Những nét tạo nên văn hóa doanh nghiệp chúng tôi đó là:

Giá trị Cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp là Tinh thần doanh nghiệp và quan điểm Giá trị của doanh nghiệp. Có thể nói văn hóa như là linh hồn của doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi chọn giá trị cốt lõi để xây dựng Văn hóa DN làm kim chỉ nam cho các hoạt động và sự phát triển của Doanh nghiệp

1. Tinh thần của Doanh nghiệp:

              Muốn đi xa hãy đi cùng nhau (Hợp tác, thân thiện, giúp đỡ)

2. Quan điểm về giá trị của Doanh nghiệp, nguyên tắc 3C

              Chuyên gia (Xuất sắc)

              Chuyên nghiệp (Môi trường)

              Chuyên ngành (Đúng chuyên môn)

 

Hướng tới khách hàng: Luôn làm hài lòng khách hàng bằng sự tự tin và “tinh thần phải làm được”

Hướng tới nhân viên: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến với khẩu hiệu nhân viên 3 biết 5 làm: biết làm, biết xin lỗi, biết cảm ơn _ làm thật, làm đúng, làm nhanh, làm chính xác, làm hiệu quả.

Hướng tớí cộng đồng: luôn tôn trọng văn hóa vùng miền và văn hóa dân tộc, mọi hoạt động sản xuất của công ty luôn gắn liền với việc bảo vệ môi trường.